Målene våre: Vi vil øke læringstrykket ved å ansvarliggjøre elevene gjennom at det de produserer er synlig for hele klassen, og etter hvert åpent på nett. Vi vil heve kvaliteten ved å bruke elevaktive arbeidsmetoder. Vi vil øke elevmedvirkningen gjennom at de er med på å definere delmålene (Hva skal produseres?) Vi ønsker økt aktivitet, og at elevene er med og konstruerer sin egen kunnskap.
Vi vil også jobbe systematisk for å finne de gode samarbeidsmodellene mellom skolebiblioteket og lærene/klassen. Hvordan lykkes i opplæringen av informasjonskompetanse integrert i elevenes faglige arbeid?
Strategiene vi vil bruke er kurs i forskjellige programmer og i arbeidsmetoder. (publisering på nett, personvern, samskriving, kildebruk, delicious, tankekart, scrapbook osv…) Gjennom vurdering ev eget og andres arbeid og gjennom vurdering av kilder vil de lære hva god kvalitet er.

Målbart:
Alle elever skal ha produsert tekst/bilde/lyd eller video til felles fagwiki i løpet av prosjektet.
Alle elever kan gjøre rede for hvilke regler som gjelder for slik publisering – Gruppevis muntlig høring

Akseptert
Elevene produserer fagwiki i et par av emnene (sjanger, tema) i fagplanen. Vi legger opp til elevaktive arbeidsformer gjennom hele året. Som et minimum vil dette dreie seg om en måneds prosjektperiode på høsten og på våren.
Elevene kurses i publisering på nett, samskriving, kildebruk, opphavsrettigheter og læringsstrategier.
Vi kan bruke mange av erfaringene de har gjort på Sandvika VGS
. (Både via bloggene deres, via Del og Bruk, og via besøk)
Realistiske
Vi må sette av tid til å skaffe oss kompetanse.
Vi må dele kompetansen oss i mellom.
Og vi må planlegge, gjennomføre og evaluere.
Så vi trenger vikarressurser for at dette skal bli realistisk.
Prosjektet følger mottoet: Båten blir til mens vi ror!
Skisse til framdriftsplan (tidsplan)
Kompetansekartlegging (mai -juni)
Inspirasjonsdager med planlegging og besøk på Sandvika VGS
Kursing av deltakerne
Planlegging (juni / august)
Bruke google dokumenter, wiki og Its learning. +Del og Bruk, og NDLA
Gjennomføring - kurs i klassene - skrive fagwiki - vurdere osv.
Invitere andre lærere til kurs, informere på seksjonsmøter, skrive blogg om erfaringene våre
Evaluering - Rapport, Åpen blogg
||